ScreenJelly

Thursday, March 7, 2013

Just for laughs (1): What Disputes are there Between Chinese and Dogs?

Sent to me via email from a good friend this morning, who received it from another friend living in Germany. I had a real good laugh! Enjoy!
--------
What disputes are there between Chinese and Dogs ?

"This shop does not receive the Japanese, the Vietnamese, the Philippines and dogs!"

Everyone knows that China have disputes with Japan, the Philippines and Vietnam on the islands. That is the reason why Chinese hate them.

But I can not understand what disputes there are between Chinese and dogs.

I know dogs can eat shit, is this the reason?
----

My translation:

TQ có tranh chấp gì với loài chó ấy nhỉ?

"Ở đây không tiếp người Nhật, người Việt, người Philippines, và đồ chó!"

Ai mà chẳng biết là TQ có tranh chấp về các hòn đảo với Nhật Bản, Philippines và VN. Nên TQ ghét những người này là phải.

Nhưng tôi không sao hiểu nổi những tranh chấp giữa TQ và loài chó.

Tôi biết là chó có thể ăn ... shit, phải chăng đó chính là lý do?

No comments:

Post a Comment